福建省廈門湖濱中學2019-2020學年高一上學期期中考試語文試題


您現在位置:中學語文教學資源網試題下載期中試卷
試題
名稱
福建省廈門湖濱中學2019-2020學年高一上學期期中考試語文試題(高一 人教版)
下載
地址
試題下載地址1    下載地址2
分 享
廈門市湖濱中學2019---2020學年第一學期期中考高一語文試卷(考試時間:150分鐘,滿分:150分。答案請寫在答卷紙上)一、積累與運用(23分)1.下列詞語中加點字的讀音全部正確的一項是()(3分)A.百舸(gé)寥廓(kuò)崢(zhēng)嶸猝(cuì)然B.忤(wǔ)逆山阿(ē)頹圮(qí)青荇(xìng)C.長篙(hāo)漫溯(sù)斑斕(lán
試題預覽
廈門市湖濱中學2019---2020學年第一學期期中考
高一語文試卷
(考試時間:150分鐘,滿分:150分。答案請寫在答卷紙上)                                        
一、積累與運用(23分)
1.下列詞語中加點字的讀音全部正確的一項是(      )(3分)
  A.百舸(gé)    寥廓(kuò) 崢(zhēng)嶸  猝(cuì)然     
  B.忤(wǔ)逆    山阿(ē)     頹圮(qí)       青荇(xìng)
  C.長篙(hāo) 漫溯(sù)    斑斕(lán)      淬(cuì)煉     
  D.彘(zhì)肩   桀驁(ào)    喋(dié)血      浸漬(zì) 
2.下列詞語中沒有錯別字的一項是(      )(3分)
  A.遼闊滄茫   揮斥方遒   冷漠凄清   回環往復
  B.怒發沖冠   人為刀俎   隕身不恤   偏袒扼腕
  C.凄婉迷茫   揮斥方遒   風華正茂   痛入骨髓
  D.悲歌慷慨   不勝杯勺   長歌當哭   廣有羽翼
3.依次填入下列橫線處的詞語,最恰當的一項是(      )(3分)
    瀘州油紙傘作為一項民間工藝,      太追求時尚,     失去了油紙傘本身的文化韻味,    在保留傳統工藝的基礎上,融入現代文化元素,     會擁有更多的消費者,開拓更廣闊的市場空間。
  A. 因為 所以 不但 而且      B. 如果 就 只有 才
C. 因為 所以 即便 也是      D.如果 那么即使 也
4.填入下面橫線處的幾句話,排列最恰當的一項是(      )(3分)
    時間永是流駛,街市依舊太平,               ,因為這實在不過是徒手的請愿。
①有限的幾個生命        ②至于此外的深的意義
  ③我總覺得很寥寥        ④或者給有惡意的閑人作“流言”的種子
⑤在中國是不算什么的    ⑥至多,不過供無惡意的閑人以飯后的談資
A.②⑤⑥④①③     B.①⑤⑥④②③    C.②⑤④⑥①③      D.①⑤④⑥②③
5.下列有關文學常識的表述,正確的一項是( )(3分)
  A.魯迅,名周樹人,字豫才。魯迅為筆名,他創作的《狂人日記》是中國現代文學史上第一篇白話小說。代表作為《吶喊》《朝花夕拾》等。
  B.《左傳》是我國第一部敘事詳細的紀傳體著作,相傳為春秋末年魯國史官左丘明所作,是對魯史《春秋》的注解,因此稱為《春秋左氏傳》。
  C.《戰國策》為西漢劉向創作,主要記載戰國時期各國謀臣策士游說諸侯或謀議論辯時的政治主張和故事,也記述了義士豪俠勇于斗爭的行為。
D.《史記》是我國西漢著名史學家司馬遷撰寫的一部紀傳體史書,是我國第一部紀傳體通史,被列為“二十四史”之首,全書文章共有本紀、世家、列傳、表四種類別。
6.補寫出下列句子中的空缺部分。(8分)
 (1)但我不能放歌,     ;     ,沉默是今晚的康橋!
 (2)丁香姑娘與我擦肩而過后,我目送她漸漸遠去的情景的句子:她靜默地遠了,遠了,    ,   。
 (3)又前而為歌曰:“      ,    !”
 (4)“易水訣別”中描寫士兵們被荊軻的慷慨歌聲感染,同仇敵愾的兩句是     ,    。
二、課內文言文閱讀(22分)
7.對下列句中加點詞語的活用現象,歸類正確的一項是(      )(3分)
  ①皆白衣冠以送之  ②太子遲之             ③共其乏困  
  ④箕踞以罵        ⑤于是項伯復夜去       ⑥道芷陽間行 
A.①④/②③/⑤/⑥     B.①⑥/②/③/④⑤
 C. ①⑤⑥/②/③/④     D.①④⑥/②/③/⑤
8.下列各句與例句句式特點相同的一項是(      )(3分)
  例句:太子及賓客知其事者
  A.父母宗族,皆為戮沒   B.客何為者   C.是寡人之過也   D.群臣侍殿上者
9.將下列句子翻譯成現代漢語。(4分)
 (1)闕秦以利晉,唯君圖之。(2分)
      譯:                                                                  
 (2)然則將軍之仇報,而燕國見陵之恥除矣。(2分)
      譯:                    
10.閱讀下面文段,完成后面的題目。(6分)
    秦將王翦破趙,虜趙王,盡收其地,進兵北略地,至燕南界。
太子丹恐懼,乃請荊卿曰:“秦兵旦暮渡易水,則雖欲長侍足下,豈可得哉?”荊卿曰:“微太子言,臣愿得謁之,今行而無信,則秦未可親也。夫今樊將軍,秦王購之金千斤,邑萬家。誠能得樊將軍首,與燕督亢之地圖獻秦王,秦王必說見臣,臣乃得有以報太子!碧釉唬骸胺畬④娨愿F困來歸丹,丹不忍以己之私,而傷長者之意,愿足下更慮之!”
    荊軻知太子不忍,乃遂私見樊於期,曰:“秦之遇將軍,可謂深矣。父母宗族,皆為戮沒。今聞購將軍之首,金千斤,邑萬家,將奈何?”樊將軍仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顧計不知所出耳!”軻曰:“今有一言,可以解燕國之患,而報將軍之仇者,何如?”樊於期乃前曰:“為之奈何?”荊軻曰:“愿得將軍之首以獻秦,秦王必喜而善見臣。臣左手把其袖,而右手揕其胸,然則將軍之仇報,而燕國見陵之恥除矣。將軍豈有意乎?”樊於期偏袒扼腕而進曰:“此臣日夜切齒拊心也,乃今得聞教!”遂自刎。
(1)對下列加點詞語的解釋,不正確的一項是(      )(3分)
  A.則雖欲長侍足下        侍:侍奉     
  B.秦之遇將軍,可謂深矣  深:刻毒 
  C.今行而無信            信:誠信     
 D.顧計不知所出耳        顧:只是
(2)下列對文段內容的理解和分析,不正確的一項是(      )(3分)
  A.開篇連用六個動詞,交代秦軍大軍壓境的形勢,渲染緊張危急的氛圍。
  B.荊軻先激發樊於期對秦的仇恨,然后說明能報仇解患,最后才告之以謀。
  C.選文表現了荊軻的智勇雙全,與此形成對比的是樊於期過于輕信他人。
  D.太子婉轉說明燕國的危險,意在催促荊軻行動,說明他內心的恐懼焦急。
11.閱讀下面文段,完成后面的題目。(6分)
    張良是時從沛公,項伯乃夜馳之沛公軍,私見張良,具告以事,欲呼張良與俱去,曰:“毋從俱死也!睆埩荚唬骸俺紴轫n王送沛公,沛公今事有急,亡去不義,不可不語!
    良乃入,具告沛公。沛公大驚,曰:“為之奈何?”張良曰:“誰為大王為此計者?”曰:“鯫生說我曰:‘距關,毋內諸侯,秦地可盡王也!事犞!绷荚唬骸傲洗笸跏孔渥阋援旐椡鹾?”沛公默然,曰:“固不如也。且為之奈何?”張良曰:“請往謂項伯,言沛公不敢背項王也!迸婀唬骸熬才c項伯有故?”張良曰:“秦時與臣游,項伯殺人,臣活之;今事有急,故幸來告良!迸婀唬骸笆肱c君少長?”良曰:“長于臣!迸婀唬骸熬秊槲液羧,吾得兄事之!
(1)下列各組句子中,加點詞的意義和用法都相同的一項是(      )(3分)
  A.項伯乃夜馳之沛公軍     今人有大功而擊之
  B.私見張良,具告以事     具以沛公言報項王
  C.良曰:“長于臣”。     因擊沛公于坐
  D.君安與項伯有故         沛公安在  
(2)下列對文段內容的理解和分析,不正確的一項是(      )(3分)
  A.張良引項伯與劉邦相見,又替劉邦出謀劃策,是劉邦陣營的智者。
  B.項伯因為私交救張良,但他重義氣,少謀略,最終被劉邦拉攏。
  C.劉邦勇于承認自己的失誤,處變不驚,以謙恭的姿態拉攏項伯。
  D.選文用符合人物身份的口語傳達人物的神采個性,使人物性格鮮明。
三、課外古詩文閱讀(22分)
(一)閱讀下面文段,完成12-14題。(10分) 
    郎中令趙高恃恩專恣,以私怨誅殺人眾多;恐大臣入朝奏事言之,乃說二世曰:“天子所以貴者,但以聞聲,群臣莫得見其面故也。且陛下富于春秋,未必盡通諸事,今坐朝廷,譴舉有不當者,則見短于大臣,非所以示神明于天下也。陛下不如深拱禁中,與臣及侍中習法者待事,事來有以揆之。如此,則大臣不敢奏疑事,天下稱圣主矣!倍烙闷溆,乃不坐朝廷見大臣,常居禁中。趙高侍中用事,事皆決于趙高。
    是時,盜賊益多,而關中卒發東擊盜者無已。右丞相馮去疾、左丞相李斯、將軍馮劫進諫曰:“關東群盜并起,秦發兵誅擊,所殺亡甚眾,然猶不止,盜多,皆以戍漕事苦,賦稅大也。請且止阿房宮作者,減省四邊戍轉!倍涝唬骸敖耠藜次,二年之間,群盜并起,君不能禁,又欲罷先帝之所為,是上無以報先帝,次不為朕盡忠力,何以在位!”下去疾、斯、劫吏,案責他罪。去疾、劫自殺;獨李斯就獄。二世以屬趙高治之,責斯與子由謀反狀,皆收捕宗族、賓客。趙高治斯,榜掠①千余,不勝痛,自誣服。遂具斯五刑論,腰斬咸陽市。二世乃以趙高為丞相,事無大小皆決焉。
初,趙高欲專秦權,恐群臣不聽,乃先設驗,持鹿獻于二世曰:“馬也!倍佬υ唬骸柏┫嗾`邪,謂鹿為馬!”問左右,左右或默,或言馬以阿順趙高,或言鹿者。高因陰中諸言鹿者以法。后群臣皆畏高,莫敢言其過。高前數言“關東盜無能為也”,及項羽虜王離等,而章邯等軍數敗,上書請益助。自關以東,大抵盡畔秦吏,應諸侯,諸侯咸率其眾西鄉。八月,沛公將數萬人攻武關,屠之。高恐二世怒,誅及其身,乃謝病,不朝見。      
                                 (選自《資治通鑒卷第八》,有刪改)
  ①榜掠:鞭笞
12.對下列加點詞的解釋,不正確的一項是(      )(3分)
    A.盜賊益多       益:更加        B.不勝痛  勝:承受
C. 大抵盡畔秦吏  畔:背叛        D.乃謝病  謝:道謝
13.下列對原文有關內容的概括與分析,不正確的—項是(      )(3分)
  A.趙高專權橫行,以私怨殺人。他害怕大臣們揭發他,就哄騙秦二世深居宮禁,不親自處理朝政。而趙高自己獨掌大權,事事都由他來決定。
  B.趙高排除異己,手段殘忍。馮去疾、李斯等進諫皇帝,懇請暫時停止修建阿房宮,減少兵役、運輸等徭役,趙高假托皇帝命令逼死馮去疾等,又不停地折磨李斯。
  C.趙高陰險狡詐,指鹿為馬。迎合他說是馬的人沒事,那些明說是鹿的人卻被他暗中借法令陷害。此后群臣都畏懼趙高,沒有人敢談他的過錯。
  D.趙高瞞報軍情,麻痹皇帝。他以前曾多次說關東的盜賊成不了大事,但實際情況并非如此,項羽俘獲了王離等人,而朝廷的軍隊也多次被打敗。
14.把文中畫線的句子翻譯成現代漢語。(4分)
(1)是上無以報先帝,次不為朕盡忠力。(2分)
     譯:                                                         
(2)左右或默,或言馬以阿順趙高。(2分)
     譯:      
(二)閱讀下面文段,完成15-16題。(6分) 
左師公曰:“老臣賤息舒祺,最少,不肖,而臣衰,竊愛憐之,愿令得補黑衣之數,以衛王宮。沒死以聞!”太后曰:“敬諾。年幾何矣?”對曰:“十五歲矣。雖少,愿及未填溝壑而托之!碧笤唬骸闭煞蛞鄲蹜z其少子乎?”對曰:“甚于婦人!碧笮υ唬骸皨D人異甚!”對曰:“老臣竊以為媼之愛燕后賢于長安君!痹唬骸熬^矣,不若長安君之甚!弊髱煿唬骸案改钢異圩,則為之計深遠。媼之送燕后也,持其踵為之泣,念悲其遠也,亦哀之矣。已行,非弗思也,祭祀必祝之,祝曰:‘必勿使反!M非計久長有子孫相繼為王也哉?”太后曰:“然!
15.對下列句中加粗的詞的意思判斷正確的一項是 。       )(3分)
 、俪妓,竊愛憐之        、诶铣几`以為媼之愛燕后賢于長安君
 、壅煞蛞鄲蹜z其少子乎?   、芨改笎圩,則為之計深遠
  A.兩個“竊”字的意思相同,兩個“子”字的意思也相同。
  B.兩個“竊”字的意思不同,兩個“子”字的意思也不同。
  C.兩個“竊”字的意思相同,兩個“子”字的意思不同。
  D.兩個“竊”字的意思不同,兩個“子”字的意思相同。
16.翻譯:老臣竊以為媼之愛燕后賢于長安君。(3分)
  譯:                                              
(三)閱讀下面一首古詩,回答15-16題。(6分)
題橫山寺
戴叔倫
偶入橫山寺,湖山景最幽。
露寒松翠濕,風涌浪花浮。
老衲供茶碗,斜陽送客舟。
自緣歸思促,不得更遲留。
17.詩歌三、四句描繪了一幅什么樣的畫面?請簡要分析。(3分)
   答:                                                                                                                               
18.詩人善于通過細微的心理活動來表現情感的變化,從這一角度賞析最后兩句。(3分)
   答: 
四、課內詩文閱讀(11分)
(一)閱讀下面這首詞,回答17題。(5分)
沁園春 長沙
毛澤東
    獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭?慈f山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流。鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉?
    攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠。恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯。曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?
19.(1)下列對這首詞的理解分析,不恰當的一項是(      )(3分)
  A.開頭三句,點明時間、地點和特定的環境,洋溢著詩人樂觀主義的革命激情。
  B.“看”字總領以下七句,描繪了獨立橘子洲頭所見到的一幅色彩絢麗的秋景圖。
  C.詩人從山上、江面、天空、水底選典型景物描寫,遠近相間,動靜結合,對照鮮明。
  D.“恰”字統領以下七句,形象概括了早期革命者雄姿英發的戰斗風貌和豪邁氣概。
(2)“魚翔淺底”中的“翔”具有怎樣的表達效果?請結合詩句進行簡要分析。(2分)
     答: 
  (二)閱讀《記念劉和珍君》選段,回答18-20題。(6分)
    我在十八日早晨,才知道上午有群眾向執政府請愿的事;下午便得到噩耗,說衛隊居然開槍,死傷至數百人,而劉和珍君即在遇害者之列。但我對于這些傳說,竟至于頗為懷疑。我向來是不憚以最壞的惡意,來推測中國人的,然而我還不料,也不信竟會下劣兇殘到這地步。況且始終微笑著的和藹的劉和珍君,更何至于無端在府門前喋血呢?
    然而即日證明是事實了,作證的便是她自己的尸骸。還有一具,是楊德群君的。而且又證明著這不但是殺害,簡直是虐殺,因為身體上還有棍棒的傷痕。
    但段政府就有令,說她們是“暴徒”!
    但接著就有流言,說她們是受人利用的。
    慘象,已使我目不忍視了;流言,尤使我耳不忍聞。我還有什么話可說呢?我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡。
20.第一段連用“居然”“竟”“不料”“不信”“何至于”等詞表現了什么?(2分)
   答:                                                               
21.“我向來是不憚以最壞的惡意,來推測中國人的”,“中國人”指什么人?(1分)
   答:                                                               
22.“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆發,就在沉默中滅亡”,用了什么修辭手法?有什么含義?(3分)
   答:                                                           
五.課外現代文閱讀:閱讀下面的文字,完成23-25題。(12分)
玩 具
史鐵生
    我有生的第一個玩具是一只紅色的小汽車,不足一尺長,鐵皮軋制的外殼非常簡單,有幾個窗但是沒有門,從窗間望見一個慣性輪,把后車輪在地上摩擦便能“嗷嗷——”地跑。我現在還聽得見它的聲音。我不記得它最終是怎樣離開我的了,有時候我設想它現在在哪兒,或者它現在變成了什么存在于何處。
    但是我記得它是怎樣來的。那可謂雙喜臨門,母親要帶我去北海玩,并且說舅舅要給我買那樣一只小汽車。母親給我扣領口上的紐扣時,我記得心里充滿莊嚴;在那之前和在那之后很久,我不知道世上還有比那小汽車更美妙更奢侈的玩具。到了北海門前,東張西望并不見舅舅的影。我提醒母親:“舅舅是不是真的要給我買個小汽車?”母親說:“好吧,你站在這兒等著,別動,我一會兒就回來!蹦赣H就走進旁邊的一排老屋。我站在離那排老屋幾米遠的地方張望,可能就從這時,那排老屋綠色的門窗、紅色的梁柱和很高很高的青灰色臺階,走進了我永不磨滅的記憶。獨自站了一會兒我忽然醒悟,那是一家商店,可能舅舅早已經在里面給我買小汽車呢,我便走過去,爬上很高很高的臺階。屋里人很多,到處都是腿,我試圖從擁擠的腿之間鉆過去靠近柜臺,但每一次都失敗,剛望見柜臺就又被那些腿擠開。那些腿基本上是藍色的,不長眼睛。我在那些藍色的漩渦里碰來轉去,終于眼前一亮,卻發現又站在商店門外了。不見舅舅也不見母親,我想我還是站到原來的地方去吧,就又爬下很高很高的臺階,遠遠地望那綠色的門窗和紅色的梁柱。一眨眼,母親不知從哪兒來了,手里托著那只小汽車。我便有生第一次摸到了它,才看清它有幾個像模像樣的窗但是沒有門對此我一點都沒失望,只是有過一秒鐘的懷疑和隨后好幾年的設想,設想它應該有怎樣一個門才好。我是一個容易慚愧的孩子,抱著那只小汽車覺得不應該只是歡喜。我問:“舅舅呢,他怎么還不出來?”母親愣一下,隨我的目光向那商店高高的臺階上張望,然后笑了說:“不,舅舅沒來!薄安皇蔷司私o我買嗎?”“是,舅舅給你買的!薄翱伤麤]來呀?”“他給我錢,讓我給你買!边@下我聽懂了,我說:“是舅舅給的錢,是您給我買的對嗎?”“對!薄澳悄鸀槭裁凑f是舅舅給我買的呢?”“舅舅給的錢,就是舅舅給你買的!蔽矣趾苛耍骸翱伤麤]來他怎么買呢?”那天在北海的大部分時間,母親都在給我解釋為什么這只小汽車是舅舅給我買的。我聽不懂,無論母親怎樣解釋我絕不能理解。甚至在以后的好幾年中我依然冥頑不化固執己見,每逢有人問到那只小汽車的來歷,我堅持說:“我媽給我買的!被蛘咴傺a充一句:“舅舅給的錢,我媽進到那排屋子里去給我買的!
    對,那排屋子:綠色的門窗,紅色的柱子,很高很高的青灰色臺階。我永遠不會忘;萏芈囊皇自娭杏羞@樣一段:“有一個孩子逐日向前走去;/他看見最初的東西,他就傾向那東西; /于是那東西就變成了他的一部分,在那一天,或在那一天的某一部分,/或繼續了好幾年,或好幾年結成的伸展著的好幾個時代!闭沁@樣,那排老屋成了我的一部分。很多年后,當母親和那只小汽車都已離開我,當童年成為無比珍貴的回憶之時,我曾幾次想再去看看那排老屋?墒欠浅F婀,我找不到它。它孤零且殘缺地留在我的印象里,綠色的門窗紅色的梁柱和高高的臺階……但沒有方位沒有背景周圍全是虛空。我不再找它?臻g中的那排屋子可能已經拆除,多年來它只作為我的一部分存在于我的時間里。
但是有一天我忽然發現了它。事實上我很多次就從它旁邊走過,只是我從沒想到那可能就是它。它的臺階是那樣矮,以致我從來沒把它放在心上。但那天我又去北海,在它跟前偶爾停留,見一個三四歲的孩子往那臺階上爬,他吃力地爬甚至手腳并用,我猛然醒悟,這么多年我竟忘記了一個最簡單的邏輯:那臺階并不隨著我的長高而長高。這時我才仔細打量它。綠色的門窗,對,紅色的柱子和青灰色的臺階,對,是它,理智告訴我那應該就是它。心頭一熱,無邊的往事瞬間涌來。我定定神退后幾米,相信退到了當年的位置并像當年那樣張望它。但是張望越久它越陌生,眼前的它與記憶中的它相去越遠。從這時起,那排屋子一分為二,成為我的兩部分,大不相同甚至完全不同的兩部分。那么,如果我寫它,我應該按照哪一個呢?我開始想:真實是什么。設若幾十年后我老態龍鐘再來看它,想必它會一分為三成為我生命的三部分。                         
(選自《史鐵生散文選集》有刪節)
23.下列對作品的理解與分析,不正確的兩項是(    )(    )(5分)
  A.雖然是舅舅給的錢,但卻是媽媽在擁擠的人群中給“我”買來的,非常不易;媽媽給“我”帶來了童年的快樂,體現了媽媽對“我”的深愛。
  B.“我”聽不懂母親的解釋并且固執己見地堅持說小汽車是母親買的,舅舅出的錢,說明我是一個不通人情,固執頑劣的孩子。
  C.作者說自己是“一個容易慚愧的孩子”,因為作者得到了小汽車,覺得不應該只是歡喜,而應該對為自己買禮物的人表示感激。
  D.文中引用惠特曼的詩歌既對那排屋子給我帶來的影響進行小結,也為下文的感嘆做鋪墊,使文章更具抒情意味,富有詩意。
E.作者并未關注老屋的細節,卻在記敘回憶老屋,尋找老屋,重見老屋的過程中,將對已逝時光的深沉情感寄托在老屋上。
24.請根據文本,簡要分析“母親給我扣領口上的紐扣時,我記得心里充滿莊嚴”這句話的含意。(3分)
   答: 
25.很多年后,作者多次尋找“成了我的一部分”的那排老屋而不得,當最終發現它時,那排屋子卻“一分為二,成為我的兩部分”。其原因是什么?(4分)
   答: 
六、作文(60分)
26.閱讀下面材料,根據要求作文。(60分)
    我們總是在羨慕別人,而對自己所擁有的卻常常視而不見。冬日的暖陽,怒放的花朵,親朋的問候,動人的文章,甚至是一個小小的善舉,一個溫暖的眼神......只要用心感受,你會恍然發現:原來,我也擁有這么多! 
    請以“原來我也擁有這么多”為題,寫一篇不少于800字的記敘文。不得透露個人相關信息,不得抄襲。 
 
高一語文參考答案
一、積累與運用(23分)
1.下列詞語中加點字的讀音全部正確的一項是(      )(3分)
  A.百舸(gé)    寥廓(kuò) 崢(zhēng)嶸  猝(cuì)然     
  B.忤(wǔ)逆    山阿(ē)     頹圮(qí)       青荇(xìng)
  C.長篙(hāo) 漫溯(sù)    斑斕(lán)      淬(cuì)煉     
  D.彘(zhì)肩   桀驁(ào)    喋(dié)血      浸漬(zì)
D  (A. 舸(gě) 猝(cù)然  B.頹圮(pǐ) C.長篙(ɡāo)
2.下列詞語中沒有錯別字的一項是(      )(3分)
  A.遼闊滄茫   揮斥方遒   冷漠凄清   回環往復
  B.怒發沖冠   人為刀俎   隕身不恤   偏袒扼腕
  C.凄婉迷茫   揮斥方遒   風華正茂   痛入骨髓
  D.悲歌慷慨   不勝杯勺   長歌當哭   廣有羽翼
C  (A. 遼闊滄茫  B.隕身不恤 D. 不勝杯勺 )
3.依次填入下列橫線處的詞語,最恰當的一項是(      )(3分)
    瀘州油紙傘作為一項民間工藝,      太追求時尚,     失去了油紙傘本身的文化韻味,    在保留傳統工藝的基礎上,融入現代文化元素,     會擁有更多的消費者,開拓更廣闊的市場空間。
  A. 因為 所以 不但 而且      B. 如果 就 只有 才
C. 因為 所以 即便 也是      D.如果 那么即使 也
B  (據文意可得)
5.填入下面橫線處的幾句話,排列最恰當的一項是(      )(3分)
    時間永是流駛,街市依舊太平,               ,因為這實在不過是徒手的請愿。
① 有限的幾個生命   
 ②至于此外的深的意義
  ③我總覺得很寥寥   
④或者給有惡意的閑人作“流言”的種子
⑤在中國是不算什么的 
⑥至多,不過供無惡意的閑人以飯后的談資
A.②⑤⑥④①③  B.①⑤⑥④②③   
C.②⑤④⑥①③  D.①⑤④⑥②③
B
5.下列有關文學常識的表述,正確的一項是( )(3分)
  A.魯迅,名周樹人,字豫才。魯迅為筆名,他創作的《狂人日記》是中國現代文學史上第一篇白話小說。代表作為《吶喊》《朝花夕拾》等。
  B.《左傳》是我國第一部敘事詳細的紀傳體著作,相傳為春秋末年魯國史官左丘明所作,是對魯史《春秋》的注解,因此稱為《春秋左氏傳》。
  C.《戰國策》為西漢劉向創作,主要記載戰國時期各國謀臣策士游說諸侯或謀議論辯時的政治主張和故事,也記述了義士豪俠勇于斗爭的行為。
D.《史記》是我國西漢著名史學家司馬遷撰寫的一部紀傳體史書,是我國第一部紀傳體通史,被列為“二十四史”之首,全書文章共有本紀、世家、列傳、表四種類別。
A  (B.《左傳》為紀傳體錯,應為編年體;C.為西漢劉向創作錯,應為西漢劉向編輯;D.全書文章共有本紀、世家、列傳、表四種類別錯,遺漏“書”)
6.補寫出下列句子中的空缺部分。(8分)
 (1)但我不能放歌,     ;     ,沉默是今晚的康橋!
 (2)丁香姑娘與我擦肩而過后,我目送她漸漸遠去的情景的句子:她靜默地遠了,遠了,    ,   。
 (3)又前而為歌曰:“      ,    !”
 (4)“易水訣別”中描寫士兵們被荊軻的慷慨歌聲感染,同仇敵愾的兩句是     ,    。
(1)悄悄是別離的笙簫;夏蟲也為我沉默(2分)
  (2)到了頹圮的籬墻,走盡這雨巷(2分)
  (3)風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還(2分)
  (4)士皆瞋目,發盡上指冠(2分)
二、課內文言文閱讀(22分)
7.對下列句中加點詞語的活用現象,歸類正確的一項是(      )(3分)
  ①皆白衣冠以送之 ②太子遲之          ③共其乏困  
  ④箕踞以罵       ⑤于是項伯復夜去    ⑥道芷陽間行 
A.①④/②③/⑤/⑥   B.①⑥/②/③/④⑤
C. ①⑤⑥/②/③/④  D.①④⑥/②/③/⑤
B  ( ①⑥名詞作動詞 ②意動③形容詞作名詞④⑤名詞作狀語)
8.下列各句與例句句式特點相同的一項是(      )(3分)
  例句:太子及賓客知其事者
  A.父母宗族,皆為戮沒   B.客何為者   C.是寡人之過也   D.群臣侍殿上者
D  (定語后置句)
9.將下列句子翻譯成現代漢語。(4分)
 (1)闕秦以利晉,唯君圖之。(2分)
      譯:                                                                  
 (2)然則將軍之仇報,而燕國見陵之恥除矣。(2分)
      譯:                    
(1)侵損秦國來使晉國獲利,希望您考慮這件事。(2分)
  (2)這樣,那么將軍的仇報了,燕國被欺侮的恥辱也除掉了。(2分)
                                              
10.閱讀下面文段,完成后面的題目。(6分)
    秦將王翦破趙,虜趙王,盡收其地,進兵北略地,至燕南界。
太子丹恐懼,乃請荊卿曰:“秦兵旦暮渡易水,則雖欲長?

試題下載地址1    試題下載地址2
  (提示:關鍵詞之間用空格隔開)

相關試題:人教版 高一 期中試卷


上一個『河北安平中學2019-2020學年高一上學期第二次月考語文試題』  下一個『廣西南寧市第三中學2019-2020學年高一12月月考語文試題

瀏覽更多試題,請訪問
本頁手機版  
m5体彩注册